บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์    แจ้งซ่อม   TH l EN

ลูกค้าสัมพันธ์ 092-262-0760

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

TH

องค์ประกอบพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีของระบบโครงข่ายสมารท์ กริดองค์ประกอบพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีของระบบโครงข่ายสมารท์ กริด

ระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดมีองค์ประกอบพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีที่มีคุณสมบัติสามารถตรวจวัด รับส่ง สัญญาณข้อมูลและทางานร่วมกับอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าอื่นๆ ได้ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในกลุ่มต่างๆ ทั้งฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟท์แวร์ (Software) พีเพิลแวร์ (Peopleware) เช่น

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology, ICT) เทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้า การส่งจ่ายไฟฟ้า
เทคโนโลยีการควบคุมโครงข่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ
เทคโนโลยีสมาร์ทมิเตอร์ (Advanced Metering Infrastructure: AMI), การปรับความต้องการไฟฟ้า

(Demand Response)
เทคโนโลยีการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า (Energy Management System: EMS) ได้แก่ ภายในบ้าน

(Home Energy Management System :HEMS), ภายในอาคาร (Building Energy Management System:

BEMS), ภายในโรงงาน (Factory Energy Management System: FEMS) และ ภายในชุมชน (Community Energy Management System : CEMS) เป็นต้น

ในการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกรดิของประเทศไทยหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและ ภาคเอกชน ได้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าฝ่ายจากหน่ายนักลงทุนภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และ ผู้ใช้ไฟฟ้านั้นต่างก็มีบทบาทในการพัฒนาทั้งสิ้นหากแต่มุมมองการพัฒนาของแต่ละภาคส่วนนั้นย่อมเป็นไปตาม ภารกิจของแต่ละหน่วยงานดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกรดิของประเทศของแต่ละภาคส่วน เป็นไปในทิศทางเดียวกันกระทรวงพลังงาน โดยสานักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงได้จัดทาแผนแม่บทการ พัฒนาระบบ

ที่มา: แผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทยพ.ศ. 2558-2579 กระทรวงพลังงาน

ชูโฟทิค สมาร์ทกริด (CHUPHOTIC Smart Grid System) โดยบริษัท เอ็นเนอร์ยี่เวฟ จากัด เป็นบริษัทที่มี ความเชี่ยวชาญการออกแบบอุปกรณ์และติดตั้งระบบพลังงานทดแทนโซล่าเซลล์ (SolarRenewableEnergy System) และระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid System) ด้วยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์มากกว่า 20ปี ทางด้านระบบพลังงาน การบริหารจัดการพลังงาน โดยมีการศึกษาออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ระบบโครงข่าย ไฟฟ้าอัจฉริยะอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย อินเวอร์เตอร์สมาร์ทกริด( Smart Grid Inverter) เครื่องควบคุมการ ประจุแบตเตอรี่โซล่าเซลล์(Solar Charge Controller) ชุดควบคุมระบบสมารท์ กริด(Smart Grid Controller) แบตเตอรี่(Battery Energy Storage) ระบบแสดงผล(Monitoring) และระบบสื่อสาร ผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Network Communication) ทางบริษัทฯได้มีการร่วมทาวิจัยระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ กับหน่วยงานภาครัฐ การไฟฟ้า สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล หน่วยงานเอกชน และโรงงานอุตสาหกรรม

 

กลับ