บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์    แจ้งซ่อม   TH l EN

ลูกค้าสัมพันธ์ 092-262-0760

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

TH

งานสัมมนาผู้ปฎิบัติงานในพื้นที่โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2561

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด ผู้ผลิตเครื่องสำรองไฟฟ้าและพลังงานสำรอง ได้เข้าร่วมงานสัมมนาผู้ปฎิบัติงานในพื้นที่โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 3 กรกฏาคม 2561 ณ โรงแรม ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลเอก วัธนชัย ฉายเหมือนศรี ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานในพิธี

ครั้งนี้ทางบริษัทชูโฟทิค ได้นำนวัตกรรมพลังงานทดแทน สมาร์ทโฮม อินเวอร์เตอร์ ขนาด 3KW และ 5 KWเข้าร่วมด้วย โดยภายในงานจะมีการบรรยายเกี่ยวกับแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสิรมความมั่นคงของชาติ พร้อมทั้งมีการร่วมเสวนาร่วมกันจากหน่วยงานต่างๆในเรื่อง การแก้ไขปัญหาแลพการพัฒนาหมู่บ้านชาวไทยภูเขาอีกด้วย

24/08/2018

 

กลับ