บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์    แจ้งซ่อม   TH l EN

ลูกค้าสัมพันธ์ 065-050-5455 092-262-0760

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

TH

รายละเอียดการให้บริการ

ประเภทบริการ


เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจ และความสำคัญของการใช้งาน CHUPHOTIC จึงได้แบ่ง ประเภทบริการไว้ 2 ประเภท คือ


รายละเอียดการให้บริการ

ประเภทบริการ


เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจ และความสำคัญของการใช้งาน CHUPHOTIC จึงได้แบ่ง ประเภทบริการไว้ 2 ประเภท คือ


การบริการแบบรายครั้ง (Per call)

การบริการแบบรายปี (MA)


การบริการแบบรายครั้ง (Per call)

การบริการแบบรายปี (MA)


การบริการแบบรายครั้ง (Per call)


การบริการแบบรายครั้ง (Per call) หมายถึง การบริการที่ผู้ใช้เครื่อง UPS/Stabilizer เรียกใช้บริการกับ CHUPHOTIC เมื่อ UPS/Stabilizer เกิดเหตุขัดข้องเป็น ครั้งคราว ซึ่งการบริการแบบนี้ CHUPHOTIC ต้องตรวจเช็ค UPS/Stabilizer เพื่อประเมินราคาอุปกรณ์ และค่าบริการการตรวจซ่อมทุกครั้ง


การบริการแบบรายครั้ง (Per call) มี 2 ชนิดคือ

 • การบริการแบบ Carry In
 • เป็นการบริการที่ CHUPHOTIC ดำเนินการซ่อมภายในสำนักงานของ CHUPHOTIC ซึ่งจะเป็นเครื่องขนาดเล็กที่มีน้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม เช่น Line Interactive 500-3000 VA หรือ True on line 500-1000 VA เป็นต้น

เขตพื้นที่การบริการ

เขตกรุงเทพ-ปริมณฑล/เขตพื้นที่บริการพิเศษ (ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, สมุทรสาคร, นครปฐม, อยุธยา)
CHUPHOTIC มีการรับ-ส่ง เครื่องโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

เขตจังหวัดอื่นๆ ลูกค้าต้องจัดส่ง UPS-STABILIZER โดยทาง รสพ., Hw หรือจัดส่งวิธีการอื่น
มายังสำนักงานของ CHUPHOTIC

 • การบริการแบบ On Site Service
 • เป็นการบริการที่ CHUPHOTIC จัดส่งทีมวิศวกรออกให้บริการแก่ผู้ใช้ UPS - STABILIZER ณ สถานที่เครื่องติดตั้งใช้งานอยู่ ซึ่งเป็นเครื่องขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก
  และไม่สะดวกในการเคลื่อนย้ายตั้งแต่ขนาด 1-1500 KVA


เขตพื้นที่การบริการ

เขตกรุงเทพ-ปริมณฑล/เขตพื้นที่บริการพิเศษ (ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, สมุทรสาคร, นครปฐม, อยุธยา)
CHUPHOTIC จะจัดส่งทีมวิศวกรเข้าไปตรวจเช็คเครื่องเพื่อประเมินอุปกรณ์ที่ชำรุดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ก่อนการเสนอราคา
เขตจังหวัดอื่นๆ CHUPHOTIC จะประเมินอุปกรณ์ที่ชำรุดหาอาการเสียของเครื่องทางโทรศัพท์

E-mail, Fax เพื่อเสนอราคาซ่อม หาก CHUPHOTIC ไม่สามารถประเมินราคาได้และจำเป็นต้องเข้าไปตรวจเช็คเครื่อง
CHUPHOTIC จะเสนอราคาค่าตรวจเช็คเรื่องตามจริง เช่น ค่าขนส่ง ค่าบริการ

รูปแบบการซ่อม


 • การซ่อมเฉพาะจุด
 • เป็นการตรวจซ่อมเฉพาะจุดเสีย ภายในเครื่อง UPS หรือเครื่อง Stabilizer เช่น การซ่อม Main Board หรือ อุปกรณ์อื่นๆ ภายในตัวเครื่อง
  การรับประกัน รับประกันเฉพาะ จุดเสียหรืออาการเดิม 3 เดือน - 1 ปี

 • การ Swop Main Board
 • เป็นการซ่อมที่ใช้วิธีการเปลี่ยน Main Board (ในกรณีที่ Main Board เสีย) CHUPHOTIC จะนำชุด Main Board ที่ทดสอบ Function ที่สมบูรณ์เปลี่ยนให้
  ลูกค้าการรับประกัน รับประกัน Main Board 3 เดือน - 1 ปี

 • การซ่อมแบบเปลี่ยน Battery
 • เป็นการเปลี่ยน Battery เมื่อ Battery หมดอายุการใช้งาน โดย CHUPHOTIC จะดำเนินการตรวจสอบระบบ Charger และปรับแต่งทั้งแรงดัน และกระแสให้
  เหมาะสมกับ Battery ใหม่ที่เปลี่ยนใช้งาน
  การรับประกัน รับประกันคุณภาพ Battery 2 ปี

 • การตรวจซ่อมแบบ Overhaul
 • เป็นการตรวจซ่อมเครื่องที่สมบูรณ์มากที่สุด โดยการตรวจซ่อมในลักษณะนี้ CHUPHOTIC จะดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด และมีความเสี่ยงในระยะยาว พร้อมทั้ง
  ตรวจระบบการทำงานของเครื่องให้อยู่ในสภาพเทียบเคียงเครื่องใหม่
  การรับประกัน รับประกันอะไหล่ทุกชนิด 1 ปีเต็ม


การบริการแบบรายปี (MA)


การบริการแบบรายปี (MA) มี 4 ประเภท

 • การบริการแบบรายปี (MA) แบบ Minor
 • เป็นการประกัน UPS /Stabilizer เฉพาะค่าบริการในการตรวจเช็คบำรุงรักษาป้องกัน (Preventive Maintenance) จำนวน 4 ครั้ง ไม่รวมค่าอะไหล่ทุกชนิด
  กรณี UPS/Stabilizer ชำรุดบกพร่อง CHUPHOTIC จะเสนอราคาค่าอะไหล่เป็นครั้งๆ ไป โดยไม่คิดค่าแรงและค่าบริการเพิ่มเติม

 • การบริการแบบรายปี (MA) แบบ Normal
 • เป็นการประกัน UPS/Stabilizer เฉพาะค่าอะไหล่ทุกชนิด (ยกเว้น Battery) ซึ่งไม่มีการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน กรณี UPS/Stabilizer ชำรุดบกพร่อง
  CHUPHOTIC จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม (Corrective Maintenance) โดยไม่คิดค่าแรง และค่าบริการเพิ่มเติม

 • การบริการแบบรายปี (MA) แบบ Major
 • เป็นการประกัน UPS/Stabilizer ที่ได้รวมค่าแรงและค่าบริการในการตรวจเช็คบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และค่าอะไหล่ทุกชนิด (ยกเว้น
  Battery) กรณี UPS/Stabilizer ชำรุดบกพร่อง CHUPHOTIC จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม (Corrective maintenance) โดยไม่คิดค่าแรง
  ค่าบริการ ค่าอะไหล่ (ยกเว้น Battery)

 • การบริการแบบรายปี (MA) แบบ Critical
 • เป็นการประกัน UPS/Stabilizer ที่ได้รวมค่าแรง ค่าบริการในการตรวจเช็คบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และค่าอะไหล่ทุกชนิดรวมทั้ง
  Battery กรณี UPS/Stabilizer ชำรุดบกพร่อง CHUPHOTIC จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม (Corrective maintenance) โดยไม่คิดค่าแรง
  ค่าบริการ ค่าอะไหล่ทุกชนิด

เงื่อนไขการรับประกัน


เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า UPS เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า Stabilizer ที่ต้องการการรับบริการแบบรายปี (MA) กับ CHUPHOTIC UPS/Stabilizer ต้องอยู่ในสภาพการ
ใช้งานได้ตามปกติ กรณีเครื่องชำรุดบกพร่องผู้รับบริการต้องจัดให้มีการแก้ไขซ่อมแซมให้ UPS/Stabilizer ทำงานอยู่ในสภาพปกติ ดังนั้นก่อนการประกันเครื่อง CHUPHOTIC จะดำเนินการตรวจสอบสภาพเครื่องก่อนจะขายบริการรายปี (MA) แก่ลูกค้า