บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์    แจ้งซ่อม   TH l EN

ลูกค้าสัมพันธ์ 065-050-5455 092-262-0760

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

TH

Network and Power Management Solutions

Communication and Power Management Solutions

ADVANCED COMMUNICATION
• Compatible With TELEGUARD for remote maintenance
• Advanced, multi-platform communication, for all operating systems
and network environments:
NetAgent supervision and shut-down software included, with SNMP 
agent, for Windows NT 4.0, XP, Vista, Mac OS 10.x, Linux, 
Novell operating systems. The FC is equipped with a cable for direct 
connection to the PC (Plug and Play)
• *Can also provide shut-down software for:
IBM AIX; Free BSD; BSDI UNIX; BSD/OS; SCO Unixware; 
SCO Openserver; Sun Solaris; Compaq True64; HP UNIX; 
HP OpenVMS; HP Openview; SGI Irix MIPS; NCR UNIX
• Double RS232 serial port
• Network adapter slot for SNMP agent
• EPO (Emergency Power Off) shut down input contact
• Remote control panel (Option)
AS-400 Card
The AS400 communication card provides contact closures for remote 
monitoring your UPS. To meet different application requirement, 
the AS400 card is capable of selection the status of the dry-contact 
signal (active close or active open) by setting jumper. This suitable 
applications are listed below:

• IBM Server, Personal PC & Workstations equipments
• Auto-controlled industrial equipment & communication applications

 

 

กลับ