บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์    แจ้งซ่อม   TH l EN

ลูกค้าสัมพันธ์ 065-050-5455 092-262-0760

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

TH

N+1 Parallel Redundancy UPS Technology

เพื่อให้มีระบบทดแทนเครื่องเสียแบบทันทีทันใด
ท่านสามารถนำเครื่องสำรองไฟฟ้าที่รองรับเทคโนโลยี N+X Parallel Redundacyมาต่อขนานกันโดย N เท่ากับปริมาณเครื่องสำรองไฟฟ้า ที่น้อยที่สุดที่สามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ เช่นอุปกรณ์ไฟฟ้ามีความต้องการกำลังไฟฟ้าเท่ากับ 30kVAท่านก็ใช้เครื่อง สำรองไฟฟ้าขนาด 15kVA จำนวน 2 เครื่องมาต่อขนานกัน N=2 และใช้เครื่องสำรองไฟฟ้าเพิ่มอีกหนึ่งเครื่อง X=1 มาต่อขนานเพิ่มเข้าไป ดังนั้นหากมีเครื่องสำรองไฟฟ้าเครื่องใดเครื่องหนึ่งชำรุดเสียหายขึ้นมา เครื่อง สำรองไฟฟ้า ที่เหลืออีก 2 เครื่องก็ยังสามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน โดยท่านสามารถนำเครื่องสำรอง ไฟฟ้าเครื่องที่ชำรุดนั้น ออกจากระบบเพื่อนำไปซ่อมแซมได้ทันที โดยไม่กระทบต่อการจ่ายกำลังไฟฟ้าแต่อย่างใด
ทั้งนี้เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่องที่เหลืออยู่ ก็จะช่วยกันจ่ายกำลังไฟฟ้า เครื่องละ 15kVA เพื่อให้ได้กำลังไฟฟ้า 15x2=30kVA เพื่อจ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้เช่นเดิม เครื่องสำรองไฟฟ้าที่ถูกนำมาต่อขนานกัน ก็จะยังคงคุณสมบัติอื่นๆ ของเครื่องสำรองไฟฟ้าแบบ True Online Double Conversion ไว้อย่างครบถ้วน เช่น Automatic Bypass, Manual Bypass, Zero transfer time, etc. โดยเสมือนเป็นเครื่องสำรองไฟฟ้า แบบ True Online Double Conversion เครื่องเดียว
ข้อดี 
- เป็นระบบการจ่ายกำลังไฟฟ้าแบบต่อเนื่องที่มีเสถียรภาพสูงที่สุดในขณะนี้ 
- สามารถปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ในทุกกรณี 
- มีระบบตรวจสอบตัวเอง และโอนย้ายไฟฟ้าเพื่อจ่ายกำลังไฟฟ้าตรงให้กับอุปกรณ์ใน
  กรณีที่เครื่องเสีย หรืออุปกรณ์ใช้กำลังไฟฟ้าเกินพิกัดที่กำหนด 
- รูปคลื่นทางไฟฟ้าจะไม่ขาดหายไปในระหว่างเกิดไฟฟ้าดับ 
(Zero Transfer time DC to AC) 
- สามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ดีเยี่ยม 
(220 +/- 1%) 
- สามารถเพิ่มขนาดกำลังไฟฟ้าเพื่อรองรับกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น
  ในอนาคต 
- เป็นระบบแบบโมดูลล่า (Modular)โดยสามารถเพิ่มหรือลด เพื่อนำเครื่อง
  สำรองไฟฟ้าออกจากระบบได้ทันที เพื่อการขยายกำลัง หรือซ่อมบำรุง 
  โดยไม่กระทบต่อการจ่ายกำลังไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง

 

กลับ