บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์    แจ้งซ่อม   TH l EN

ลูกค้าสัมพันธ์ 065-050-5455 092-262-0760

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

TH

การเลือกซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) 2

UPS Size & Power Load Rated


• Load Power Rated : กำลังไฟฟ้าของเครื่องสำรองไฟฟ้า จะต้องพิจารณา ชนิดกำลังไฟฟ้า  ตัวประกอบกำลัง และกระแสกระชากของอุปกรณ์ไฟฟ้า 
Linear & Resistance Load  = ภาระโหลดความต้านทานหรือหลอดไฟ เพื่อการเปรียบเทียบมาตรฐานในการวิเคราะห์กำลังไฟฟ้า มีค่าประกอบกำลัง PF = DPF = 1.0
Computer Load & Switching = ภาระโหลดสำหรับแหล่งจ่ายไฟฟ้าอุปกรณ์สารสนเทศ ซึ่งเป็นแบบไม่เป็นเชิงเส้น หรือ วงจรเรียงกระแสและตัวเก็บประจุ ทำให้เกิดค่าตัวประกอบกำลัง PF = DPF x HPF  : DPF = 0.98 , HPF = 0.4 – 0.6
Inductance & Motor Load  = ภาระโหลดสำหรับมอเตอร์ จะมีคุณสมบัติในสองลักษณะ ช่วงสตาร์ท มอเตอร์จะเกิดการลัดวงจรทำให้ต้องเผื่อมาก x5 – x10 และระยะเวลาเข้าสู่เสถียรภาพ และในช่วงรันปกติมีค่าตัวประกอบกำลัง PF = 0.4 – 0.6
Cycle Load = ภาระโหลดที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่ต่อเนื่อง และทำงานเป็นจังหวะ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ทำให้มีผลต่อการคำนวณระยะเวลาสำรองไฟฟ้า


• Power safety Factor  & Efficiency : เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้า ควรใช้กำลังไฟฟ้า Power Safety Factor = 75 - 80 % และพิจารณาประสิทธิภาพของเครื่องสำรองไฟฟ้า ตามประเภทดังนี้
Line Interactive UPS +AVR  = เครื่องสำรองไฟฟ้าประเภทนี้  ปกติใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า มีประสิทธิภาพ   Eff. online = 96-98 %  และสำรองไฟฟ้าด้วยไฟฟ้าแบตเตอรี่มีประสิทธิภาพ  Eff. backup = 80%  ทำให้ลดความสูญเสียไฟฟ้าในขณะใช้งานปกติได้ดี แต่ต้องแลกกับความเสถียรภาพและความเชื่อมั่น
Hi-Freq True Online UPS  = เครื่องสำรองไฟฟ้าประเภทนี้ มีการออกแบบเพื่อลดความสูญเสียไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้าแกนเหล็ก และอุปกรณ์ขับกำลังด้วยการเพิ่มความถี่การสวิตซ์ชิ่ง ประสิทธิภาพ  Eff. online = 90% เพื่อให้ใกล้เคียงกับ Line-interactive UPS +AVR  แต่คงความเสถียรภาพและเชื่อมั่นได้ดี
Low-Freq True Online UPS  = เครื่องสำรองไฟฟ้าประเภทนี้ มีอุปกรณ์ขับกำลังผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าแกนเหล็กเพื่อแยกแรงดัน ทำให้เกิดความคงทนและลดปัญหาการบกวนไฟฟ้าได้มาก       มักใช้กับอุปกรณ์ที่ต้องการความเชื่อถือ และอุปกรณ์เครื่องมือวัดและอุตสาหกรรม  สำหรับประสิทธิภาพเครื่องประเภทนี้
      LF UPS  1ph   1KVA – 20 KVA           Eff. online   =   80 – 85 %
      LF  UPS  1ph   10KVA – 100 KVA      Eff. online   =   85 – 90 %


• Backup Time Battery : ระยะเวลาการสำรองไฟฟ้า จะต้องพิจารณาจากความต้องการและการรักษาเสถียรภาพระบบ  แบ่งเป็นประเภทต่างๆ
Computer & Simple Load   = ระยะเวลาสำรองไฟฟ้า ประมาณ Backup Time = 10-30 Min ขึ้นอยู่กับความเร็วในการปิดเครื่อง และโปรแกรม
Server & Network Load    = ระยะเวลาสำรองไฟฟ้า ประมาณ Backup Time = 30-1200 Min ขึ้นอยู่กับความต้องการและ การจัดการระบบในการเปิด-ปิด
Medical & Critical Load    = ระยะเวลาสำรองไฟฟ้า ประมาณ Backup Time = 1 – 4 Hour ขึ้นอยู่กับความต้องการ การจัดการ และสภาพปัญหาไฟฟ้า
Industrail Load with Generator   = ระยะเวลาสำรองไฟฟ้า ประมาณ Backup Time = 5 -20 Min ขึ้นอยู่กับความต้องการ การจัดการ และสภาพปัญหาไฟฟ้า

 

 

กลับ