fbpx

ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์คืออะไร มีกี่แบบ พร้อมข้อควรรู้ในการติดตั้งและใช้งาน

 • Home
 • เกร็ดความรู้
 • ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์คืออะไร มีกี่แบบ พร้อมข้อควรรู้ในการติดตั้งและใช้งาน
ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์คืออะไร มีกี่แบบ พร้อมข้อควรรู้ในการติดตั้งและใช้งาน

ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์คืออะไร มีกี่แบบ พร้อมข้อควรรู้ในการติดตั้งและใช้งาน

ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์เป็นอีกทางเลือกของคนที่อยากประหยัดค่าใช้จ่าย เหมาะกับพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง หากนำไปประยุกต์ใช้กับการเกษตรจะยิ่งช่วยประหยัดต้นทุนได้มาก ไปดูกันว่าควรเลือกใช้ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์แบบไหน มีกี่แบบ ติดตั้งอย่างไรให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย และคุ้มค่ากับการลงทุน

ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ คืออะไร

ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ คืออะไร

ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ คือ เครื่องที่สามารถปั๊มน้ำ หรือสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ หรือบ่อน้ำบาดาล สำหรับใช้ในพื้นที่เพาะปลูก พื้นที่ทำการเกษตร โดยเครื่องปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตจากแผงโซลาร์เซลล์มาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้กับชุดปั๊มน้ำ ซึ่งการนำเอาแผงโซล่าเซลล์ใช้กับปั๊มน้ำ ถือเป็นวิธีที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนในการทำการเกษตรได้เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นค่าไฟ หรือค่าน้ำมันที่ใช้สำหรับเครื่องปั๊มน้ำแบบเดิมๆ อีกทั้งปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ยังเป็นพลังงานสะอาด ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ส่วนประกอบของปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์มีอะไรบ้าง

ส่วนประกอบหลักของปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ จะมีทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้

  • แผงโซล่าเซลล์ ทำหน้าที่รับพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้งาน
  • อินเวอร์เตอร์ (Solar Inverter) ทำหน้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้า ที่ได้รับจากแผงโซลาร์เซลล์ และส่งกระแสไฟฟ้าไปยังปั๊มน้ำที่เชื่อมต่อ
  • ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ ได้แก่ ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ซับเมอร์ส และบาดาล หรือ ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์จุ่ม ลูกหมู หอยโข่ง
ประเภทของปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์

ประเภทของปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์

ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์สามารถแบ่งได้ตามกระแสไฟและการใช้งาน โดยสามารถศึกษาข้อมูลก่อน เพื่อให้เลือกใช้ได้ถูกต้อง เหมาะสมกับพื้นที่ และตรงตามจุดประสงค์การใช้งาน ดังนี้

ประเภทปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์แบ่งตามกระแสไฟ

ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์แบ่งตามกระแสไฟ มีด้วยกัน 2 แบบ คือ ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์กระแสตรง และปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์กระแสสลับ โดยปั๊มน้ำทั้งสองแบบแตกต่างกันที่วิธีการต่อปั๊มน้ำกับแผงโซลาร์เซลล์ โดยมีรายละเอียดมีดังนี้

ปั๊มโซลาร์เซลล์แบบกระแสตรง

ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์แบบกระแสตรง เป็นปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ที่สามารถต่อใช้งานกับแผงโซลาร์เซลล์โดยตรงได้เลย เพราะไฟฟ้าที่ได้รับจากแผงโซลาร์เซลล์เป็นระบบไฟฟ้ากระแสตรง จุดเด่นของปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ประเภทนี้ คือแผงโซล่าเซลล์สามารถใช้งานคู่กับปั๊มน้ำได้โดยตรง แต่ต้องมีโซลาร์ชาร์จเจอร์คอยควบคุมแรงดันไฟฟ้าให้ทำงานสม่ำเสมอ เพื่อลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าอย่างไม่จำเป็น และเพื่อความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น

ปั๊มโซลาร์เซลล์แบบกระแสสลับ

ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์แบบกระแสสลับ เป็นระบบปั๊มน้ำที่ใช้พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ามาใช้คู่กับเครื่องปั๊มน้ำ แต่แรงดันกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ทำให้ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์แบบนี้จำเป็นต้องเชื่อมต่อโซลาร์อินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำ เพื่อใช้ในการแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ให้เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เอาไว้ใช้งาน สิ่งสำคัญคือการเลือกใช้โซลาร์อินเวอร์เตอร์ที่มีประสิทธิภาพ เพราะจะทำให้มอเตอร์ปั๊มน้ำทำงานได้อย่างสม่ำเสมอ หากเลือกใช้โซลาร์อินเวอร์เตอร์ที่มีประสิทธิภาพต่ำ ก็จะทำให้มอเตอร์ปั๊มน้ำทำงานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ

ประเภทปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์แบ่งตามการใช้งาน

นอกจากการแบ่งประเภทปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ตามกระแสไฟฟ้าแล้ว ยังสามารถแบ่งปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ตามการใช้งานได้อีกด้วย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ปั๊มโซลาร์เซลล์ซับเมอร์สและบาดาล

คุณสมบัติของปั๊มโซลาร์เซลล์ซับเมอร์สและบาดาล คือ เป็นปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ที่ใช้สูบน้ำใต้ผิวดิน หรือบ่อที่ขุดลึกลงไปใต้พื้นดินค่อนข้างมาก เช่น บ่อบาดาล จุดเด่นของปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ คือ มีลักษณะเป็นทรงกระบอกสูง สามารถหย่อนลงไปใต้ผิวดินได้หลายสิบเมตร แต่การใช้งานจำเป็นต้องมีแผงโซล่าเซลล์ใช้ควบคู่ไปกับการปั๊มน้ำ หรือสูบน้ำขึ้นมาใช้ด้านบน และในส่วนของการขุดบ่อเพื่อปั๊มน้ำมาใช้ด้านบน จะต้องขุดตามขนาดของปั๊มน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ แรงดันน้ำที่ต้องการใช้งาน หรือตามการออกแบบที่ต้องการ

ปั๊มโซลาร์เซลล์จุ่ม ลูกหมู หอยโข่ง

คุณสมบัติของปั๊มโซลาร์เซลล์จุ่ม ลูกหมู หอยโข่ง เป็นปั๊มสูบน้ำโซลาร์เซลล์ที่ใช้สูบน้ำในระดับผิวดิน และสามารถสูบน้ำได้ในปริมาณมาก จึงเป็นที่นิยมใช้ในด้านการเกษตร หรือพื้นที่เพาะปลูก เช่น การทำนา ไร่ สวน เพาะปลูกพืช ไปจนถึงการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โดยจุดเด่นในการใช้งานคือสามารถนำไปสูบน้ำได้ทั้งแม่น้ำ คูคลอง หรืออ่างเก็บน้ำสำหรับการเกษตร และเหมาะสำหรับสูบน้ำในพื้นที่ที่ลึกไม่เกิน 10 เมตร

วิธีการติดตั้งปั๊มโซลาร์เซลล์ให้ปลอดภัยและคุ้มค่า

วิธีการติดตั้งปั๊มโซลาร์เซลล์ให้ปลอดภัยและคุ้มค่า

ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์มักใช้เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น หลังจากเลือกประเภทปั๊มน้ำได้แล้ว ก็มาดูกันว่าระหว่างปั๊มน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค กับปั๊มน้ำเพื่อการเกษตร ควรติดตั้งอย่างไรให้ปลอดภัยและคุ้มค่า

วิธีติดตั้งปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์สำหรับใช้ในบ้าน

วิธีติดตั้งปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์สำหรับใช้ในบ้าน ทำได้ง่ายๆ โดยการ ติดตั้งปั๊มน้ำโซล่าเซลล์พร้อมกับต่อวงจรแผงโซลาร์เซลล์ และต่อท่อน้ำจากเครื่องปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์เข้าสู่ถังกรองน้ำ หรือระบบกรองน้ำ ซึ่งหากใครปั๊มน้ำจากบ่อบาดาลมาใช้อุปโภคหรือบริโภค ก็จำเป็นต้องมีถังกรองน้ำ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำให้สะอาด และสามารถใช้น้ำได้อย่างปลอดภัย ไม่มีสารอันตรายต่อร่างกาย จากนั้นต่อท่อจากถังกรองน้ำไปยังถังเก็บน้ำที่มีภายในบ้าน เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค หรือบริโภคภายในครัวเรือนต่อไป

วิธีติดตั้งปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์สำหรับใช้ในการเกษตร

วิธีติดตั้งปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์สำหรับใช้ในการเกษตร จะคล้ายกับการติดตั้งปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ในบ้าน แต่จะติดตั้งได้ง่าย และสะดวกว่า วิธีติดตั้ง คือ ติดตั้งปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์พร้อมต่อแผงโซลาร์เซลล์ จากนั้นต่อท่อน้ำจากเครื่องปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ และสูบน้ำเข้าไปในถังเก็บน้ำได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านถังกรองน้ำ จากนั้นต่อท่อน้ำตรงเข้าสู่ระบบจ่ายน้ำที่ใช้ทางการเกษตรได้เลย เช่น ระบบสปริงเกอร์ ระบบน้ำพุ่ง ระบบน้ำหยด หรือระบบน้ำเหวี่ยง เป็นต้น

ประโยชน์ของปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์

นอกจากปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์จะให้ประโยชน์ทั้งความสะดวกสบายและลดต้นทุนแล้ว ยังมีประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย ดังนี้

  • สามารถนำปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ไปใช้งานในพื้นที่การเกษตรอื่นๆ ได้อย่างสะดวก เพราะมีน้ำหนักเบา เคลื่อนที่ได้อย่างสะดวกสบาย
  • ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ ทำงานโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลัก จึงช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของไฟฟ้า และต้นทุนของน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องปั๊มน้ำได้อย่างมาก
  • หากเกิดไฟฟ้าดับ ไฟตก หรือไฟขัดข้อง ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ก็จะยังทำงานต่อเนื่องได้ตามปกติ
  • แม้พื้นที่การเกษตรบางพื้นที่ที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง แต่ติดตั้งปั๊มน้ำโซล่าเซลล์สำเร็จรูปเอาไว้ใช้งาน ก็สามารถสูบน้ำได้ตามปกติ เพราะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นหลัก
  • การติดตั้งปั๊มน้ำโซล่าเซลล์แบบสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน สามารถนำไปใช้กับระบบแทงก์น้ำประปาของหมู่บ้านได้อีกด้วย
  • เนื่องจากปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ เป็นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะไม่มีมลพิษจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง

สรุป

ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ คือ เครื่องสูบน้ำจากแหล่งน้ำใต้ดิน หรือพื้นผิวดินเพื่อนำมาใช้ในการเกษตร แหล่งเพาะปลูก หรือการเลี้ยงเลี้ยงสัตว์ในฟาร์ม โดยคุณสมบัติของปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ คือ เป็นระบบปั๊มน้ำ หรือสูบน้ำที่มีการใช้แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับจากแผงโซลาร์เซลล์มาเป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อใช้งานกับเครื่องสูบน้ำ ซึ่งปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์จะแบ่งประเภทได้ตามกระแสไฟฟ้า และตามลักษณะการใช้งาน อีกทั้งยังควรติดตั้งปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อความปลอดภัย และคุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุด

นอกจากระบบน้ำแล้ว ระบบไฟฟ้าก็สำคัญไม่แพ้กัน อย่างที่ Chuphotic ก็ยังมีเครื่องอินเวอร์เตอร์โซลาร์เซลล์ที่ได้มาตรฐานหลายรูปแบบ เพื่อใช้งานร่วมกับเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการติดตั้งปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์พร้อมกับอินเวอร์เตอร์ สามารถขอคำปรึกษาก่อนติดตั้งได้ เพราะเรามีผลิตภัณฑ์มาตรฐานระดับโลกจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมมีบริการหลังการขายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกคน

Leave A Reply