บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์    แจ้งซ่อม   TH l EN

ลูกค้าสัมพันธ์ 065-050-5455 092-262-0760

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

TH

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด 

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด  ได้ร่วมออกงาน  Maintenance Forum 2018  ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่่ 24 พฤษภาคม 2561 

เพื่อเป็นการส่งเสริมและช่วยสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการผลิตในการพัฒนาทักษะบุคลากร ยกระดับทักษะด้านความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้บรรยายในหัวข้อ Maintenance Technology for Maintenance 4.0 เพื่อลดความเสียหายของเครื่องนอกแผน การลดต้นทุนในงานซ่อมบำรุงและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องจักร ซึ่งท่านจะได้พบกับแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีงานบำรุงรักษา,แนวทางการลดปัญหาการเสียซ้ำของเครื่องจักร,แนวทางการเพิ่ม Reliability ให้กับเครื่องจักร และโรงงานและหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ได้แก่

  งานนี้เหมาะสำหรับ  ผู้จัดการโรงงาน หัวหน้างาน วิศวกร ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายผลิต

18/05/2018

 

กลับ