บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์    แจ้งซ่อม   TH l EN

ลูกค้าสัมพันธ์ 065-050-5455 092-262-0760

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

TH

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับระบบสถานศึกษา 4.0

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด ร่วมจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ

“เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับระบบสถานศึกษา 4.0”

(Workshop IT Solution for Digital Education 4.0)

ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

05/11/2020

 

กลับ