fbpx

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

  • Home
  • ข่าวสาร
  • วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

 

เหตุการณ์สำคัญในวันมาฆบูชา ซึ่งในวันนั้นมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 4 ประการคือ

1.พระสงฆ์ 1,250 รูปที่พระพุทธองค์ได้ส่งไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามแว่นแคว้นต่างๆ ได้กลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างพร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมาย

2.พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นเอหิภิกขุที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ด้วยพระองค์เองทั้งสิ้น ซึ่งเรียกว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา

3.พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ คือผู้ได้อภิญญา 6 ข้อ

4.วันที่พระสงฆ์ทั้งหมดมาชุมนุมกันนี้ตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3)

ด้วยเหตุการณ์ประจวบกับ 4 อย่าง จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า จาตุรงคสันนิบาต (มาจากศัพท์บาลี จตุ+องฺค+สนฺนิปาต แปลว่า การประชุมอันประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งสี่ประการ) โดยประชุมกัน ณ วัดเวฬุวันมหาวิหาร กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว 9 เดือน (45 ปี ก่อนพุทธศักราช)

 

#ที่มาวันมาฆบูชา #ประวัติวันมาฆบูชา #พระพุทธเจ้า #มาฆบูชา #วันมาฆบูชา #วันมาฆบูชา2566 #วันมาฆบูชาในประเทศไทย #วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา #วันสำคัญทางศาสนา #ศาสนาพุทธ

Leave A Reply