fbpx

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนบุคคลและหนังสือให้ความยินยอม

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ท่านทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ใช้ข้อมูลฯ” หรือ “การใช้ข้อมูลฯ”) ตามเงื่อนไขรายละเอียดที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ดังต่อไปนี้

คำนิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

“ท่าน” หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผู้ให้ความยินยอม

“บริษัทอื่นๆ ในเครือเดียวกัน” หมายถึง บริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นของบริษัทนั้นอยู่ หรือบริษัทนั้นถือหุ้นของบริษัทฯ อยู่

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

  1. ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ เป็นต้น
  2. ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์ อีเมล เป็นต้น
  3. ข้อมูลบัญชี เช่น บัญชีผู้ใช้งาน ประวัติการใช้งาน เป็นต้น
  4. ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP Address, Cookie ID, ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ เป็นต้น
  5. ข้อมูลอื่น ๆ เช่น รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก 2 ช่องทาง ดังนี้

  1. บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้
   • ขั้นตอนการสมัครงาน หรือการสมัครใช้บริการของบริษัทฯ หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ต่างๆ กับบริษัทฯ
   • จากความสมัครใจของท่าน ในการทำแบบสอบถาม (Survey) หรือ การโต้ตอบทาง e-mail หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ระหว่างบริษัทฯ กับท่าน
   • เก็บจากข้อมูลการเข้าใช้งาน Website ผ่าน Browser’s cookies ของท่าน
  2. โดยได้รับข้อมูลด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้
   • ได้รับทาง e-mail
   • ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์
   • ได้รับเป็นเอกสาร
   • ได้รับจากแหล่งอื่น เช่น Webstie, Social Media, หนังสือทำเนียบ เป็นต้น

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการบริการท่านในฐานะลูกค้าสินค้าและบริการของบริษัทฯ รวมไปถึงการส่งข่าวสาร โปรโมชันเกี่ยวกับสินค้าและบริการจากบริษัทฯ

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • เพื่อใช้ยืนยันตัวตนในการสมัครสมาชิก และการลงทะเบียนต่างๆ ของบริษัทฯ และพันธมิตรทางธุรกิจ
  • เพื่อสร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้งาน
  • เพื่อจัดส่งสินค้าหรือบริการ
  • เพื่อปรับปรุงสินค้า บริการ หรือประสบการณ์การใช้งาน
  • เพื่อการบริหารจัดการภายในบริษัท
  • เพื่อการตลาดและการส่งเสริมการขาย
  • เพื่อการบริการหลังการขาย
  • เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ
  • เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ
  • เพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms and Conditions)
  • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  • การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

  1. ลักษณะการเก็บจัดเก็บเป็น Soft Copy
  2. สถานที่จัดเก็บเก็บไว้บน Computer / ระบบ Server
  3. ระยะเวลาจัดเก็บ เป็นไปตามหัวข้อ ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
  • ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นลูกค้า หรือมีความสัมพันธ์อยู่กับบริษัทฯ หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น หากมีกฎหมายกำหนดไว้ บริษัทฯ จะลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของท่านหรือที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ ดังต่อไปนี้

  • การบริหารจัดการภายในองค์กร

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในบริษัทฯ เท่าที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ ซึ่งอาจรวบรวมข้อมูลภายในสำหรับสินค้าหรือบริการต่างๆ ภายใต้นโยบายนี้เพื่อประโยชน์ของท่านและผู้อื่นมากขึ้น

  • ผู้ให้บริการ

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางอย่างให้กับผู้ให้บริการของบริษัทฯ เท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินงานในด้านต่างๆ เช่น การชำระเงิน การตลาด การพัฒนาสินค้าหรือบริการ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ให้บริการมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง

  • พันธมิตรทางธุรกิจ

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลบางอย่างกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อติดต่อและประสานงานในการให้บริการสินค้าหรือบริการ และให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของสินค้าหรือบริการ

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

  • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัทฯ
  • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทฯ ได้
  • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
  • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ ทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
  • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
  • สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้
  • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิในการคัดคานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้)

กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด

บริษัทฯ อาจจะส่งจดหมาย ข่าวประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารประเภทอื่นๆ ทั้งในรูปแบบเอกสารกระดาษและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัทฯ หรือแจ้งข่าวสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ แต่หากท่านไม่ประสงค์จะได้รับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวท่านสามารถยกเลิกการรับสื่อทางการตลาดเหล่านั้นได้ จากการคลิกลิงค์ Unsubscribe ในอีเมลที่ท่านได้รับ หรือแจ้งตามวิธีการขั้นตอนที่ระบุในเอกสารที่ส่งมานั้น

Cookies

  • Cookies คืออะไร?

Cookies คือ Text Files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล Log การใช้งาน internet ของท่าน หรือพฤติกรรมการเยี่ยมชม Website ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/

  • ใช้ Cookies อย่างไร?

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม website จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรือเทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และจะใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของบริษัทฯ ผ่าน Internet รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานบริการของบริษัทฯ ทาง Internet โดยจะใช้เพื่อกรณี ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อให้ท่านสามารถ Sign In บัญชีของท่านใน Website ของเราได้อย่างต่อเนื่อง
  2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน Website ของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • ประเภทของ Cookies ที่ใช้?

บริษัทฯ ใช้ Cookies ดังต่อไปนี้ สำหรับ Website ของบริษัทฯ

  1. Functionality – Cookies ที่ใช้ในการจดจำสิ่งที่ลูกค้าเลือกเป็น Preferences เช่น ภาษาที่ใช้
  2. Analytical/Performance – Cookies ที่ใช้เก็บข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะการถูกใช้งานและเรียกดูเนื้อหาภายในเว็บไซต์ คุกกี้ประเภทนี้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถิติการเข้าชม แหล่งการอ้างอิงเนื้อหา เป็นต้น
  3. Advertising – Cookies ที่ใช้ในการจดจำสิ่งที่ลูกค้าเคยเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้า บริการ หรือสื่อโฆษณาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน
  • การจัดการ Cookies

ท่านสามารถตั้งค่ามิให้ Browser ของท่านตกลงรับ Cookies ของเราได้ โดยมีขั้นตอนในการจัดการ Cookies ตามเว็บไซต์ https://www.wikihow.com/Disable-Cookies

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ website อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของบริษัทฯ และการใช้งาน Website ของบริษัทฯ เท่านั้น หากท่านได้กด Link ไปยัง Website อื่น (แม้จะผ่านช่องทางใน Website ของบริษัทฯ ก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏใน Website นั้นๆ แยกต่างหากจากของบริษัทฯ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว ทางบริษัทฯ อาจแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่แจ้งล่วงหน้า โดยประกาศบนเว็บไซต์พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด โดยถือว่าท่านยอมรับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว ทางบริษัทฯ จะไม่แจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้ท่านทราบเป็นรายบุคคล

ช่องทางการติดต่อ

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล

ชื่อ: บริษัท ชูโฟทิค จำกัด
สถานที่ติดต่อ: 949 หมู่ 9 ซ.แบริ่ง 58/8 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์: 095-8975757 , 092-2625735
เว็บไซต์: https://chuphotic.com/

รายละเอียดหน่วยงานกำกับดูแล

ในกรณีที่บริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อ: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล