Showing 1–9 of 14 results

UPS แบบ True Online(Double Conversion)
True Online UPS เป็นเครื่องสำรองไฟประเภทนี้จะสามารถป้องกันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณได้ดีที่สุดและมีราคาสูงสุดด้วยเช่นกัน ในการทำงานเครื่องประจุไฟฟ้า และเครื่องแปลงงกระแสไฟฟ้าจะทำงานตลอดเวลา สำหรับการใช้งานระบบจะทำการแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ให้เป็นกระแสตรง (DC) ทำให้ในช่วงที่ไฟฟ้าดับ ไฟตก หรือไฟกระชาก จะไม่ส่งผลกระทบกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และไม่เกิดระยะเวลาดีเลย์