บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์    แจ้งซ่อม   TH l EN

ลูกค้าสัมพันธ์ 065-050-5455 092-262-0760

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

TH

รายละเอียดการให้บริการ

ประเภทบริการ


เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจ และความสำคัญของการใช้งาน CHUPHOTIC จึงได้แบ่ง ประเภทบริการไว้ 2 ประเภท คือ


รายละเอียดการให้บริการ

ประเภทบริการ


เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจ และความสำคัญของการใช้งาน CHUPHOTIC จึงได้แบ่ง ประเภทบริการไว้ 2 ประเภท คือ


การบริการแบบรายครั้ง (Per call)

การบริการแบบรายครั้ง (Per call)

การบริการแบบรายปี (MA)


การบริการแบบรายครั้ง (Per call)

การบริการแบบรายครั้ง (Per call)

การบริการแบบรายปี (MA)

การบริการแบบรายปี (MA)


การบริการแบบรายครั้ง (Per call)การบริการแบบรายครั้ง (Per call)


การบริการแบบรายครั้ง (Per call) หมายถึง การบริการที่ผู้ใช้เครื่อง UPS/Stabilizer เรียกใช้บริการกับ CHUPHOTIC เมื่อ UPS/Stabilizer เกิดเหตุขัดข้องเป็น ครั้งคราว ซึ่งการบริการแบบนี้ CHUPHOTIC ต้องตรวจเช็ค UPS/Stabilizer เพื่อประเมินราคาอุปกรณ์ และค่าบริการการตรวจซ่อมทุกครั้ง


การบริการแบบรายครั้ง (Per call) มี 2 ชนิดคือ

 • การบริการแบบ Carry In
 • เป็นการบริการที่ CHUPHOTIC ดำเนินการซ่อมภายในสำนักงานของ CHUPHOTIC ซึ่งจะเป็นเครื่องขนาดเล็กที่มีน้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม เช่น Line Interactive 500-3000 VA หรือ True on line 500-1000 VA เป็นต้น

เขตพื้นที่การบริการ

เขตกรุงเทพ-ปริมณฑล/เขตพื้นที่บริการพิเศษ (ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, สมุทรสาคร, นครปฐม, อยุธยา)
CHUPHOTIC มีการรับ-ส่ง เครื่องโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

เขตจังหวัดอื่นๆ ลูกค้าต้องจัดส่ง UPS-STABILIZER โดยทาง รสพ., Hw หรือจัดส่งวิธีการอื่น
มายังสำนักงานของ CHUPHOTIC

 • การบริการแบบ On Site Service
 • เป็นการบริการที่ CHUPHOTIC จัดส่งทีมวิศวกรออกให้บริการแก่ผู้ใช้ UPS - STABILIZER ณ สถานที่เครื่องติดตั้งใช้งานอยู่ ซึ่งเป็นเครื่องขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก
  และไม่สะดวกในการเคลื่อนย้ายตั้งแต่ขนาด 1-1500 KVA


เขตพื้นที่การบริการ

เขตกรุงเทพ-ปริมณฑล/เขตพื้นที่บริการพิเศษ (ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, สมุทรสาคร, นครปฐม, อยุธยา)
CHUPHOTIC จะจัดส่งทีมวิศวกรเข้าไปตรวจเช็คเครื่องเพื่อประเมินอุปกรณ์ที่ชำรุดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ก่อนการเสนอราคา
เขตจังหวัดอื่นๆ CHUPHOTIC จะประเมินอุปกรณ์ที่ชำรุดหาอาการเสียของเครื่องทางโทรศัพท์

E-mail, Fax เพื่อเสนอราคาซ่อม หาก CHUPHOTIC ไม่สามารถประเมินราคาได้และจำเป็นต้องเข้าไปตรวจเช็คเครื่อง
CHUPHOTIC จะเสนอราคาค่าตรวจเช็คเรื่องตามจริง เช่น ค่าขนส่ง ค่าบริการ

รูปแบบการซ่อม


 • การซ่อมเฉพาะจุด
 • เป็นการตรวจซ่อมเฉพาะจุดเสีย ภายในเครื่อง UPS หรือเครื่อง Stabilizer เช่น การซ่อม Main Board หรือ อุปกรณ์อื่นๆ ภายในตัวเครื่อง
  การรับประกัน รับประกันเฉพาะ จุดเสียหรืออาการเดิม 3 เดือน - 1 ปี

 • การ Swop Main Board
 • เป็นการซ่อมที่ใช้วิธีการเปลี่ยน Main Board (ในกรณีที่ Main Board เสีย) CHUPHOTIC จะนำชุด Main Board ที่ทดสอบ Function ที่สมบูรณ์เปลี่ยนให้
  ลูกค้าการรับประกัน รับประกัน Main Board 3 เดือน - 1 ปี

 • การซ่อมแบบเปลี่ยน Battery
 • เป็นการเปลี่ยน Battery เมื่อ Battery หมดอายุการใช้งาน โดย CHUPHOTIC จะดำเนินการตรวจสอบระบบ Charger และปรับแต่งทั้งแรงดัน และกระแสให้
  เหมาะสมกับ Battery ใหม่ที่เปลี่ยนใช้งาน
  การรับประกัน รับประกันคุณภาพ Battery 2 ปี

 • การตรวจซ่อมแบบ Overhaul
 • เป็นการตรวจซ่อมเครื่องที่สมบูรณ์มากที่สุด โดยการตรวจซ่อมในลักษณะนี้ CHUPHOTIC จะดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด และมีความเสี่ยงในระยะยาว พร้อมทั้ง
  ตรวจระบบการทำงานของเครื่องให้อยู่ในสภาพเทียบเคียงเครื่องใหม่
  การรับประกัน รับประกันอะไหล่ทุกชนิด 1 ปีเต็ม


การบริการแบบรายปี (MA)การบริการแบบรายปี (MA)


การบริการแบบรายปี (MA) มี 4 ประเภท

 • การบริการแบบรายปี (MA) แบบ Minor
 • เป็นการประกัน UPS /Stabilizer เฉพาะค่าบริการในการตรวจเช็คบำรุงรักษาป้องกัน (Preventive Maintenance) จำนวน 4 ครั้ง ไม่รวมค่าอะไหล่ทุกชนิด
  กรณี UPS/Stabilizer ชำรุดบกพร่อง CHUPHOTIC จะเสนอราคาค่าอะไหล่เป็นครั้งๆ ไป โดยไม่คิดค่าแรงและค่าบริการเพิ่มเติม

 • การบริการแบบรายปี (MA) แบบ Normal
 • เป็นการประกัน UPS/Stabilizer เฉพาะค่าอะไหล่ทุกชนิด (ยกเว้น Battery) ซึ่งไม่มีการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน กรณี UPS/Stabilizer ชำรุดบกพร่อง
  CHUPHOTIC จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม (Corrective Maintenance) โดยไม่คิดค่าแรง และค่าบริการเพิ่มเติม

 • การบริการแบบรายปี (MA) แบบ Major
 • เป็นการประกัน UPS/Stabilizer ที่ได้รวมค่าแรงและค่าบริการในการตรวจเช็คบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และค่าอะไหล่ทุกชนิด (ยกเว้น
  Battery) กรณี UPS/Stabilizer ชำรุดบกพร่อง CHUPHOTIC จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม (Corrective maintenance) โดยไม่คิดค่าแรง
  ค่าบริการ ค่าอะไหล่ (ยกเว้น Battery)

 • การบริการแบบรายปี (MA) แบบ Critical
 • เป็นการประกัน UPS/Stabilizer ที่ได้รวมค่าแรง ค่าบริการในการตรวจเช็คบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และค่าอะไหล่ทุกชนิดรวมทั้ง
  Battery กรณี UPS/Stabilizer ชำรุดบกพร่อง CHUPHOTIC จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม (Corrective maintenance) โดยไม่คิดค่าแรง
  ค่าบริการ ค่าอะไหล่ทุกชนิด

เงื่อนไขการรับประกันเงื่อนไขการรับประกัน


เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า UPS เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า Stabilizer ที่ต้องการการรับบริการแบบรายปี (MA) กับ CHUPHOTIC UPS/Stabilizer ต้องอยู่ในสภาพการ
ใช้งานได้ตามปกติ กรณีเครื่องชำรุดบกพร่องผู้รับบริการต้องจัดให้มีการแก้ไขซ่อมแซมให้ UPS/Stabilizer ทำงานอยู่ในสภาพปกติ ดังนั้นก่อนการประกันเครื่อง CHUPHOTIC จะดำเนินการตรวจสอบสภาพเครื่องก่อนจะขายบริการรายปี (MA) แก่ลูกค้า