fbpx

ประเภทบริการ

เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจ และความสำคัญของการใช้งาน CHUPHOTIC จึงได้แบ่ง ประเภทบริการไว้ 2 ประเภท คือ
ลูกค้ามีข้อสงสัยในตัวสินค้า สามารถติดต่อแผนกบริการหลังการขาย Hotline Service โดย Technical Support

ช่องทางการแจ้งปัญหาการใช้งานเพิ่มเติม
E-mail : service@chuphotic.com
Tel. 02-186-3010 ต่อ 303

ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์

[ PER CALL ]

การบริการแบบรายครั้ง

หมายถึง การบริการที่ผู้ใช้เครื่อง UPS/Stabilizer เรียกใช้บริการกับ CHUPHOTIC เมื่อ ผลิตภัณฑ์ CHUPHOTIC เกิดเหตุขัดข้องเป็น ครั้งคราว ซึ่งการบริการแบบนี้ CHUPHOTIC ต้องตรวจเช็ค เพื่อประเมินราคาอุปกรณ์ และค่าบริการการตรวจซ่อมทุกครั้ง

การบริการแบบรายครั้ง มี 2 ชนิด คือ

เป็นการบริการที่ CHUPHOTIC ดำเนินการซ่อมภายในสำนักงานของ CHUPHOTIC ซึ่งจะเป็นเครื่องขนาดเล็กที่มีน้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม เช่น Line Interactive 500-3000 VA หรือ True on line 500-1000 VA เป็นต้น

เขตพื้นที่การบริการ
เขตกรุงเทพ-ปริมณฑล/เขตพื้นที่บริการพิเศษ (ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, สมุทรสาคร, นครปฐม, อยุธยา)
โดย CHUPHOTIC มีการรับ-ส่ง เครื่องโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

เขตจังหวัดอื่นๆ ลูกค้าต้องจัดส่ง ผลิตภัณฑ์ CHUPHOTIC โดยทางบริษันขนส่งเอกชนหรือจัดส่งวิธีการอื่น
มายังสำนักงานของ CHUPHOTIC
เป็นการบริการที่ CHUPHOTIC จัดส่งทีมวิศวกรออกให้บริการแก่ผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ CHUPHOTIC ณ สถานที่เครื่องติดตั้งใช้งานอยู่ ซึ่งเป็นเครื่องขนาดใหญ่ น้ำหนักมากและไม่สะดวกในการเคลื่อนย้าย

เขตพื้นที่การบริการ ทั่วประเทศ
โดย CHUPHOTIC จะประเมินรายการอุปกรณ์ที่ชำรุดทางโทรศัพท์เพื่อเสนอราคาก่อนเข้าดำเนินการ

หาก CHUPHOTIC ไม่สามารถประเมินราคาได้และจำเป็นต้องเข้าไปตรวจเช็คเครื่อง CHUPHOTIC จะเสนอราคาค่าตรวจเช็คเครื่องที่หน้างาน

รูปแบบการซ่อม

[MA]

การบริการแบบรายปี

การบริการแบบรายปี หรือ Maintenance Service Agreement (MA)
หมายถึง บริการดูแลและบำรุงรักษา อาทิเช่น เครื่องสำรองไฟ เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา นอกจากนี้การให้บริการ MA ยังรวมไปถึงการให้คำปรึกษากับผู้ใช้งานเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆให้ถูกต้องและปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆซึ่งอาจก่อปัญหาได้ แล้วยังรวมไปถึงการแนะนำการติดตั้ง, การจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ๆให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานภายในองค์กร

การบริการแบบรายปี มี 4 ประเภท

เป็นการประกัน UPS /Stabilizer เฉพาะค่าบริการในการตรวจเช็คบำรุงรักษาป้องกัน (Preventive Maintenance) จำนวน 4 ครั้ง ไม่รวมค่าอะไหล่ทุกชนิด กรณี UPS/Stabilizer ชำรุดบกพร่อง CHUPHOTIC จะเสนอราคาค่าอะไหล่เป็นครั้งๆ ไป โดยไม่คิดค่าแรงและค่าบริการเพิ่มเติม
เป็นการประกัน UPS/Stabilizer เฉพาะค่าอะไหล่ทุกชนิด (ยกเว้น Battery) ซึ่งไม่มีการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน กรณี UPS/Stabilizer ชำรุดบกพร่อง CHUPHOTIC จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม (Corrective Maintenance) โดยไม่คิดค่าแรง และค่าบริการเพิ่มเติม
เป็นการประกัน UPS/Stabilizer ที่ได้รวมค่าแรงและค่าบริการในการตรวจเช็คบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และค่าอะไหล่ทุกชนิด (ยกเว้น Battery) กรณี UPS/Stabilizer ชำรุดบกพร่อง CHUPHOTIC จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม (Corrective maintenance) โดยไม่คิดค่าแรง ค่าบริการ ค่าอะไหล่ (ยกเว้น Battery)
เป็นการประกัน UPS/Stabilizer ที่ได้รวมค่าแรง ค่าบริการในการตรวจเช็คบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และค่าอะไหล่ทุกชนิดรวมทั้ง Battery กรณี UPS/Stabilizer ชำรุดบกพร่อง CHUPHOTIC จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม (Corrective maintenance) โดยไม่คิดค่าแรง ค่าบริการ ค่าอะไหล่ทุกชนิด

เงื่อนไขการรับประกัน

เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า UPS เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า Stabilizer ที่ต้องการการรับบริการแบบรายปี (MA) กับ CHUPHOTIC UPS/Stabilizer ต้องอยู่ในสภาพการ ใช้งานได้ตามปกติ กรณีเครื่องชำรุดบกพร่องผู้รับบริการต้องจัดให้มีการแก้ไขซ่อมแซมให้ UPS/Stabilizer ทำงานอยู่ในสภาพปกติ ดังนั้นก่อนการประกันเครื่อง CHUPHOTIC จะดำเนินการตรวจสอบสภาพเครื่องก่อนจะขายบริการรายปี (MA) แก่ลูกค้า